مهمترین اخبار:
معرفی جاذبه های گردشگری آران و بیدگل در برنامه شهر به شهر شبکه دوسیما
معرفی جاذبه های گردشگری آران و بیدگل در برنامه شهر به شهر شبکه دوسیما
طی مستندی کوتاه در برنامه شهر به شهر ویژه نوجوانان از شبکه دو سیما به معرفی جاذبه های گردشگری آران و بیدگل توسط نوجوانان و اجرای دو مجری با استعداد این شهر پرداخته شد.
آخرین اخبار