ضمن عذرخواهی از تمام کاربران محترم ، پایان کار پرتال خبری آران و بیدگل اعلام و از این تاریخ بروزرسانی نمی گردد.      
مهمترین اخبار:
آیا شرط سکونت برای کاندیداها وجود دارد یا نه؟
پرسش و پاسخ حقوقی
آیا شرط سکونت برای کاندیداها وجود دارد یا نه؟
نظر به اینکه صراحتی در مواد قانون شوراها مصوب سال ۷۵ مبنی بر نسخ قانون شوراها مصوب سال ۶۵ نداریم و همچنان بعضی از مواد مانند ماده ۴۵ و مواد ۷۳ الی ۷۶ قانون مصوب سال ۶۵ کماکان اجرا می‌شود.