حضرت زهرا (س): هر گاه خیر به در خانه ام فرود آید ، آن را بر نمی گردانم.      
آیا شرط سکونت برای کاندیداها وجود دارد یا نه؟
پرسش و پاسخ حقوقی
آیا شرط سکونت برای کاندیداها وجود دارد یا نه؟
نظر به اینکه صراحتی در مواد قانون شوراها مصوب سال ۷۵ مبنی بر نسخ قانون شوراها مصوب سال ۶۵ نداریم و همچنان بعضی از مواد مانند ماده ۴۵ و مواد ۷۳ الی ۷۶ قانون مصوب سال ۶۵ کماکان اجرا می‌شود.
آخرین اخبار